zmiany
po 1 lipca 2016r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

co i gdzie wrzucać?

Uchwała Nr XXXII/684/12 Rada Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska wprowadza poniższe definicje odpadów komunalnych:

Pobierz informator "Jak segregować odpady?" [pobierz]

ODPADY MOKRE - TO WSZYSTKO, CO NADAJE SIĘ DO KOMPOSTOWANIA!

Odpady mokre wrzucamy do brązowego pojemnika (przejściowo może to być pojemnik w innym kolorze z właściwą naklejką).

Gdy nie wiesz, co zrobić z danym odpadem – WRZUĆ do SUCHYCH!

ODPADY SUCHE - POZOSTAJĄ PO WYSELEKCJONOWANIU ODPADÓW MOKRYCH

Surowce wtórne posegregowane na: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne wrzucamy do odpowiednio oznakowanych pojemników do zbiórki odpadów opakowaniowych (niebieski, zielony, żółty).

Resztę odpadów wrzucamy do pojemnika na odpady suche.

GDZIE I CO WYRZUCAMY?

 • Odpady mokre, suche, niesegregowane należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych w altanie śmietnikowej;
 • Odpady zielone można wrzucać do pojemników na odpady mokre, a w przypadku większej ilości można je gromadzić w workach  przy pojemnikach na odpady mokre;
 • Choinki w okresie od 2 stycznia do 15 lutego należy pozostawić przy altanach śmietnikowych/punktach gromadzenia odpadów (w skrócie PGO) w dniu poprzedzającym wywóz odpadów mokrych;
 • Papier należy wrzucać do pojemnika w kolorze niebieskim;
 • Szkło należy wrzucać do pojemnika w kolorze zielonym;
 • Tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemnika w kolorze żółtym;
 • Pojemniki na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne są to osobne pojemniki rozstawione w charakterystycznych punktach osiedli/dzielnic;
 • Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony odbierane są w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub można je dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55;
 •  
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zebrać i przekazać firmie odbierającej takie odpady; można też odwieźć je własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55 ();

CO Z INNYMI ODPADAMI?

Odpady niebezpieczne

 • W gospodarstwach domowych oprócz odpadów mokrych, suchych, surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych możemy spotkać odpady niebezpieczne.
 • Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.
 • Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest oddzielenie tych odpadów i przekazywanie ich do unieszkodliwienia.
 • Przeterminowane leki należy oddać do aptek, w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki bądź przekazać je w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 • Chemikalia należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul.  Jabłoniowej 55.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul.  Jabłoniowej 55 można go oddać przy zakupie nowego lub w firmach zajmujących się taką zbiórką.
 • Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul.  Jabłoniowej 55. Baterie można wrzucać do specjalnej kieszeni w pojemnikach przeznaczonych na szkło lub zostawić w sklepie AGD. Zużyty akumulator można oddać przy zakupie nowego.
 • Odzież i tekstylia można wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego typu odpady lub do pojemnika na odpady suche.
Miasto Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!