pojemniki, PGO :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

pojemniki, MGO

pojemniki, MGO

I. Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO)

Obowiązkiem właścicielanieruchomości jest wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie, we własnym zakresie i na własny koszt, MGO z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.

Przez wyznaczenie, odpowiednie przygotowanie i utrzymanie MGO rozumie się:

 1. Utwardzenie placu na zewnątrz budynku, służącego do ustawienia pojemników, w tym obudowanych wiat lub
 2. Wykonanie podziemnych zbiorników na odpady, z zachowaniem wymagań określonych we właściwych przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub
 3. Wyodrębnienie i niezbędne wyposażenie pomieszczenia w przyziemiu budynku.
 4. Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego MGO.
 5. Zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego MGO dla pojazdów odbierających odpady.

Pobierz instrukcję korzystania z altany śmietnikowej, wypełnij harmonogram i umieść w widocznym miejscu dla wszystkich mieszkańców - kliknij

II. Kolorystyka pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych

Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości:

 • zamieszkałych (domy jednorodzinne, wielorodzinne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe)
 • niezamieszkałych (firmy, szkoły, przedszkola, szpitale, hotele, ogrody działkowe lokale gastronomiczne)
 • domków letniskowych (oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

wyposażają miejsca gromadzenia odpadów, z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych, w pojemniki i worki o odpowiedniej pojemności na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości.

We wskazanych przez właściciela nieruchomości miejscach gromadzenia odpadów zostaną ustawione pojemniki i worki na następujące frakcje odpadów::

 • PAPIER - pojemnik / worek niebieski
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - pojemnik / worek żółty
 • SZKŁO - pojemnik / worek zielony
 • BIOODPADY - pojemnik brązowy
 • RESZTKOWE - pojemnik szary, czarny lub ocynkowany

Kolorystyka stosowanych worków jest zgodna z ustaloną kolorystyką pojemników.

W Gdańsku obowiązuje zasada, iż nieruchomości wielolokalowe gromadzą wszystkie frakcje w pojemnikach, natomiast domy jednorodzinne otrzymują pojemniki na bioodpady i odpady resztkowe, natomiast pozostałe frakcje gromadzą w workach dostarczanych przez operatora danego sektora.

III. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów

W pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych wyposażone zostaną nieruchomości zamieszkałe i mieszane z zachowaniem następujących zasad:

1. Pojemniki dostarczone zostaną w miejsca wskazane przez właściciela nieruchomości, przy czym:

 • dla nieruchomości zamieszkałych dostarczone będą pojemniki o pojemnościach zgodnych z normami gromadzenia odpadów komunalnych zawartymi w Regulaminie
 • właściciele  nieruchomości niezamieszkałych powinni we własnym zakresie zaopatrzyć się w urządzenia do gromadzenia odpadów o parametrach technicznych i kolorystyce określonej w regulaminie a ich ilość i pojemności określić w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Worki dostarczone zostaną bezpośrednio na teren nieruchomości, przy czym:

 • dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną– worki przeznaczone do gromadzenia:
  • papieru i szkła, w ilości nie mniejszej niż 1 worek na nieruchomość na miesiąc,
  • metali i tworzyw sztucznych, w ilości nie mniejszej niż 2 worki na nieruchomość na miesiąc,
 • dla domków letniskowych, worki przeznaczone do gromadzenia odpadów:
  •  papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych , w ilości wynikającej z masy odpadów komunalnych powstających na nieruchomości;
 • dla nieruchomości niezamieszkałychworki na odpady  papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych udostępnione będą do odbioru przez właścicieli nieruchomości w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk:
  • do gromadzenia szkła – 1 worek na nieruchomość na 4 tygodnie,
  • do gromadzenia papieru oraz metali i tworzyw sztucznych – po 2 worki na nieruchomość na 4 tygodnie.

IV. Mycie i dezynfekcja pojemników (dotyczy nieruchomości zamieszkałych i mieszanych)

Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż:

 • pojemniki na odpady resztkowe – 2 razy w roku,
 • pojemniki na bioodpady  – 3 razy w roku,
 • pojemniki na szkło – 1 raz w roku,
 • pojemniki na papier – 1 raz w roku,
 • pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w roku.

V. Wymiana pojemników (dotyczy nieruchomości zamieszkałych i mieszanych)

Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich okresowe przeglądy, konserwację oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

Wymiana pojemników na danej nieruchomości, będzie następowało po zgłoszeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, nie częściej niż 1 raz w roku, przy czym częstotliwość wymiany liczona jest osobno dla każdego rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania tego samego rodzaju odpadów.

Wymiana uszkodzonych pojemników na nowe oraz dostarczenie nowych pojemników w miejsce skradzionych będzie następowała po zgłoszeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

VI. Rodzaj, pojemność i wymiary obsługiwanych pojemników na odpady (kliknij tutaj)

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!