Segregacja w Gdańsku zmiany
po 1 lipca 2016r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

pojemniki, PGO

I. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 1. zamieszkałych (domki jednorodzinne, wielorodzinne, wspólnoty i spółdzielnie)
 2. niezamieszkałych (przedszkola, szkoły, lokale gastronomiczne i handlowe, szpitale, hotele, ogrody działkowe itp.)

będą wyposażały punkty gromadzenia odpadów w pojemniki o odpowiedniej pojemności na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości.

W zależności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów, w Punktach Gromadzenia Odpadów (PGO) zostaną ustawione pojemniki przeznaczone do:

 1. Zbierania segregowanych odpadów:
  • pojemnik brązowy (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady mokre
  • pojemnik czarny (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady suche
 2. Zbierania niesegregowanych odpadów:
  • pojemnik szary (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady niesegregowane

Terminy wyposażenia punktów gromadzenia odpadów w pojemniki:

 1. Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 31.05.2013 r. zgłoszą nieruchomość do systemu gospodarowania odpadami, poprzez złożenie deklaracji, zostaną wyposażeni, do dnia 01.07.2013 r., w pojemniki o objętości zgodnej z normą gromadzenia odpadów określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska
 2. Właściciele nieruchomości, które zostaną zgłoszone do systemu gospodarowania odpadami po 01.07.2013 r., zostaną wyposażeni w pojemniki o odpowiedniej objętości w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub stwierdzenia kradzieży pojemnika, należy skontaktować się z BOK GZDIZ.
 4. W okresie od 01 marca do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne, na zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (spółdzielnie, wspólnoty), podstawi kontenery na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego (potwierdzonego e-mailem).

II. Punkty Gromadzenia Odpadów (PGO)

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie, we własnym zakresie i na własny koszt, PGO z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów mokrych oraz suchych.

Przez wyznaczenie, odpowiednie przygotowanie i utrzymanie PGO rozumie się:

 1. Utwardzenie placu na zewnątrz budynku, służącego do ustawienia pojemników, w tym obudowanych wiat lub
 2. Wykonanie podziemnych zbiorników na odpady, z zachowaniem wymagań określonych we właściwych przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub
 3. Wyodrębnienie i niezbędne wyposażenie pomieszczenia w przyziemiu budynku.
 4. Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego PGO.
 5. Zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego PGO dla pojazdów odbierających odpady.

III. Pojemniki do zbierania surowców wtórnych

Dodatkowo na terenie Gminy Miasta Gdańska ustawione zostały pojemniki do zbierania surowców wtórnych.

W zależności od zbieranych selektywnie grup odpadów pojemniki zostały oznaczone kolorami:

 1. Pojemnik niebieski - na papier;
 2. Pojemnik żółty - na tworzywa sztuczne;
 3. Pojemnik zielony - na szkło kolorowe, z oddzielną kieszenią na zużyte baterie;
 4. Pojemnik biały - na szkło bezbarwne (jeżeli został ustawiony), jeżeli go nie ma szkło bezbarwne wrzucamy do pojemnika zielonego;

IV. Wymiary pojemników

Poniżej zamieszczamy standardowe wymiary pojemników zgodne z normą PN-840.

Rodzaj pojemnika (litr)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Waga (kg)
60
940
445
520
10,00
80
940
445
520
10,00
120
935
480
560
11,30
140
1065
480
560
12,00
180
1070
480
730
14,20
240
1065
580
735
15,50
360
1070
745
800
20,70
660
1180
1160
770
45,00
770
1330
1360
770
51,00
1100
1345
1373
1073
56,00

 

Minimalne pojemności pojemników oraz średnie tygodniowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zabudowa jednorodzinna

Norma
mokre / min.poj.
śr. ilość
suche min. poj.
śr. ilość
zmieszane min. poj.
śr. ilość
1 osoba zam.
1 poj. 60l
15
1 poj. 60l
35
1 poj. 60l
50
2 osoba zam.
1 poj. 60l
30
1 poj. 60l
70
1 poj. 120l
100
3 osoby zam.
1 poj. 60l
45
1 poj. 120l
105
1 poj. 140l
150
4 osoby zam.
1 poj. 60l
60
1 poj. 140l
140
1 poj. 180l
200
5 osób zam.
1 poj. 80l
75
1 poj. 180l
175
1 poj. 240l
250

Zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna powyżej 5 osób

Minimalna pojemność pojemnika - nie mniejsza niż średnia tygodniowa ilość odpadów x ilość osób zamieszkujących

mokre
suche
zmieszane
śr. ilość
śr. ilość
śr. ilość
15 l
35 l
50 l

Legenda:
śr. ilość - Średnia tygodniowa ilość wytwarzanych odpadów
poj. – pojemnik
l – litry

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!