Segregacja w Gdańsku zmiany
po 1 lipca 2016r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

złóż deklarację

I. Deklaracje obowiązujące od dnia 7 czerwca 2017r.

   Wzory deklaracji i załączników


Nieruchomości zamieszkałe DO-1

pobierz deklarację DO-1
obowiązującą od
7 czerwca 2017 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2

pobierz deklarację DO-2
obowiązującą od
7 czerwca 2017 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości mieszane DO-3

pobierz deklarację DO-3
obowiązującą od
7 czerwca 2017 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości rekreacyjne DO-4

pobierz deklarację DO-4
obowiązującą od
7 czerwca 2017 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na nieruchomościach,na których zamieszkują mieszkańcy WLM

pobierz WLM
obowiązujący od
1 lipca 2016 roku

 

edytowalny plik PDF

 

Załącznik DO-A - współwłaściciele

zdiz

pobierz załącznik DO-A
obowiązujący od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Druk 608 z załącznikami

 

.....

Druk 608

Druk 608 załączniki

 

 

II. Deklaracje obowiązujące od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 6 czerwca 2017r.

   Wzory deklaracji i załączników


Nieruchomości zamieszkałe DO-1

pobierz deklarację DO-1
obowiązującą od
1 llipca 2016 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2

pobierz deklarację DO-2
obowiązującą od
1 lipca 2016 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości mieszane DO-3

pobierz deklarację DO-3
obowiązującą od
1 lipca 2016 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości rekreacyjne DO-4

pobierz deklarację DO-4
obowiązującą od
1 lipca 2016 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na nieruchomościach,na których zamieszkują mieszkańcy WLM

pobierz WLM
obowiązujący od
1 lipca 2016 roku

 

edytowalny plik PDF

 

Załącznik DO-A - współwłaściciele

zdiz

pobierz załącznik DO-A
obowiązujący od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Druk 608 z załącznikami

.....

Druk 608

Druk 608 załączniki

III. Deklaracje obowiązujące od dnia 01.02.2015r.

     do dnia 30.06.2016r.

 1. Od 1 lutego 2015 roku obowiązują w Gdańsku nowe wzory deklaracji DO-1, DO-2, DO-3, DO-4, DO-A.
 2. Nowe deklaracje można pobrać w Biurze Obsługi Klienta lub ze strony internetowej (www.czystemiasto.gdansk.pl). Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w siedzibie GZDIZ przy ulicy Partyzantów 36 (budynek A) lub wysłać pocztą na ten sam adres.
 3. Wzory pełnomocnictw:
  1. UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej [pobierz]
  2. OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej [pobierz]
  3. UPL-1 pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]
  4. OPL-1 zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci elektronicznej [pobierz]
  5. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń [pobierz]
  6. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń [pobierz]
  7. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne [pobierz]
  8. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego [pobierz]
  9.  Druk wniosku o zwrot nadpłaty dla WM [pobierz]
 4. Wszelkie wnioski, pisma, podania dotyczące Gospodarowania Odpadami Komunalnymi powinny zawierać numer PESEL/NIP (w przypadku nierezydentów numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny nr identyfikacyjny).
  Podstawy prawne:
  art. 169  § 1 , § 1a, §2,§3,§4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatków i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) – identyfikatorem podatkowym jest:
  1)  numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  2)  NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
  .

Wzory deklaracji i załączników

Nieruchomości zamieszkałe DO-1

zdiz

pobierz deklarację DO-1
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2

zdiz

pobierz deklarację DO-2
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku

edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości mieszane DO-3

zdiz

pobierz deklarację DO-3
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości rekreacyjne DO-4

zdiz

pobierz deklarację DO-4
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Załącznik DO-A - współwłaściciele

zdiz

pobierz załącznik DO-A
obowiązujący od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

III. Archiwalne wzory deklaracji:

 

 1. Obowiązujące od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014.
 2. Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 do 31 stycznia 2015.

 

Jeżeli nie pamiętasz numeru działki lub obrębu ewidencyjnego skorzystaj z planu Miasta Gdańska znajdującego się na stronie gdansk.pl

Interaktywny Plan Miasta Gdańska

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!