Segregacja w Gdańsku zmiany
po 1 lipca 2016r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

trudne pytania

Dostałem inny pojemnik niż deklarowałem? Co mam zrobić?

Wszelkie wymiany pojemników na właściwe będą przeprowadzane od połowy września do końca roku. Sygnał taki należy zgłosić do BOK GZDIZ lub na email bok@czystemiasto.gdansk.pl. Zgłaszane wnioski będą rozpatrywane w oparciu o złożone zapotrzebowanie na pojemniki i weryfikowane z normami ogłoszonymi w Uchwale RMG [pobierz]

Po co to wszystko? Co ja z tego będę miał?

Odpady będą odbierane tak samo, jak dotychczas. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania, nikomu nie będzie opłacało się podrzucać odpadów ponieważ gmina odbierze każdą ich ilość. Dodatkowo mieszkaniec segregujący odpady będzie mógł skorzystać z niższej stawki opłaty.

Czy muszę segregować odpady?

Nie jest to konieczne ale leży w interesie każdego mieszkańca Gdańska. Osobom segregującym odpady opłata za zagospodarowanie odpadów naliczana będzie z zastosowaniem tzw. niższych stawek w stosunku do osób niesegregujących.

Jestem mieszkańcem spółdzielni/wspólnoty czy to znaczy, że ktoś w moim imieniu podejmie decyzję i zadeklaruje czy mam segregować odpady, czy też nie i jaką będę płacić stawkę? Czy metoda będzie poddana pod głosowanie wśród członków s-ni/wspólnoty, czy podjęta arbitralnie przez zarządcę?

Każdy mieszkaniec musi dowiedzieć się u swojego zarządcy nieruchomości/spółdzielni jaka decyzja została podjęta w sprawie segregacji odpadów.

Wszyscy w klatce segregują, a jedna osoba nie. Co robić?

W takiej sytuacji wszyscy mieszkańcy danej społeczności (np. dwóch klatek posiadających własny punkt gromadzenia odpadów) zostaną obciążeni wyższymi opłatami za wywóz odpadów. Wyjściem z sytuacji może być uświadomienie takiej osoby o konsekwencjach jej postępowania.

Jak często odbierane będą odpady?

Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów będzie dostępny na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl Tam będzie można sprawdzić, jaki rodzaj odpadów i w jakim dniu zostanie odebrany z konkretnego miejsca.

Zbieram w domu odpady do worka. Czy mogę to nadal robić?

Tak. Zakład Utylizacyjny, do którego trafią wszystkie odpady z terenu Gdańska dysponuje rozrywarką do worków, w związku z czym można zbierać w domu odpady w workach, które należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Czy zamiast pojemnika przed domem, mogę wystawiać worki o tej samej pojemności?

Obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości są pojemniki. Zbieranie odpadów w workach może zdarzyć się incydentalnie. Jeśli sytuacja będzie powtarzać się cyklicznie, należy dostawić kolejny pojemnik na odpady albo zamienić obecnie posiadany na większy.

W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów dopuszcza się stosowanie worków biodegradowalnych na odpady zielone i mokre oraz innych worków na odpady suche i niesegregowane o pojemności od 80 l do 120 l.

Nie mam gdzie postawić pojemników na odpady!

W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, właściciele kilku nieruchomości mogą się porozumieć i wyznaczyć jeden, wspólny punkt gromadzenia odpadów. Mogą również zgłosić się do Gminy, w celu zawarcia umowy na wydzierżawienie terenu pod punkt gromadzenia odpadów.

Jak i gdzie przygotować miejsce na postawienie pojemników na odpady?

W miejscach będących w dyspozycji właściciela nieruchomości np:

  1. w pomieszczeniach w przyziemiu budynku
  2. na utwardzonym i odpowiednio przygotowanym placu na zewnątrz budynku
  3. w zbudowanych podziemnych zbiornikach na odpady
Czy w związku ze zwiększeniem wydatków mogę liczyć na ulgi, lub pomoc finansową miasta?

Osoby o niskich dochodach mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. O dodatek ten ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym.

Właścicielem lokalu jest gmina (to lokal na Głównym Mieście). Wynajmuję ten lokal pod działalność gospodarczą (prowadzę tam klub bilardowy). Pojemniki na odpady znajdują się na terenie Głównego Miasta. Kto musi wypowiedzieć umowę z obecną firmą odbierająca odpady? Jak będzie naliczana opłata?

Umowę na odbiór odpadów komunalnych wypowiada podmiot, który zawarł tą umowę.
Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, opłata naliczana będzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXXII/685/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

We wspomnianym załączniku zawarto tabelę w której określono stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (frakcja sucha i mokra) i nieselektywny (odpady zmieszane) dla pojemników o określonej pojemności.
Wkrótce na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl będzie dostępny kalkulator, przy pomocy którego wyliczymy ilość pojemników o określonej objętości i wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych z tych pojemników.

Podnajmuję lokal użytkowy w bloku mieszkalnym od wspólnoty mieszkaniowej. Do tej pory wyrzucałem odpady do wspólnych pojemników (tam, gdzie pozostali mieszkańcy). Odpady były odbierane przez firmę podnajętą przez wspólnotę. W jaki sposób teraz muszę złożyć deklarację? Czy jako odrębna jednostka? I jak wygląda sprawa z pojemnikami? Czy muszę kupić wyłącznie dla siebie osobne pojemniki? Co w przypadku, jeśli wspólnota nie będzie segregować a ja będę chciał to robić? Przecież wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że mieszkańcy mogą "mylić się" i wyrzucać odpady do moich pojemników!

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, czyli w tym przypadku zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawicielem formalno-prawnym wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd wspólnoty, który w imieniu wszystkich mieszkańców i najemców składa deklarację i określa sposób zbierania odpadów (z segregacją lub bez segregacji).

Po co mam wpisywać do deklaracji te wszystkie skomplikowane dane, które i tak urzędy mają w swoich bazach - w wydziale podatków od nieruchomości mają numery działek, powierzchnie mieszkania czy domu. W ewidencji ludności mają mój numeru PESEL. Dlaczego mam wykonywać pracę za urzędników?

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wszystkich właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne, a dane wyszczególnione w deklaracji do wypełnienia są niezbędne dla celów związanych z identyfikacją nieruchomości i jej właściciela oraz rozliczeniem opłaty.

Dlaczego moich danych nie może przekazać urzędowi mój dotychczasowy odbiorca odpadów?

Ponieważ nie jest to jego obowiązkiem.Ponadto w świetle ustawy o ochronie danych osobowych byłoby to niezgodne z prawem. Dane zawarte w umowach na odbiór odpadów nie zawierają wszystkich informacji koniecznych przy składaniu deklaracji.

Przeniosę się do innego miasta, tam nie trzeba wypełniać tych wszystkich skomplikowanych dokumentów!

Nic podobnego. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym i dotyczy właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne we wszystkich gminach w Polsce.

Po co, poza oczywistymi danymi osobistymi, jak data urodzenia, PESEL lub NIP, miejsce zamieszkania, trzeba podawać datę od kiedy się zamieszkuje w danej nieruchomości, numer jej Księgi Wieczystej, numer działki oraz obręb ewidencyjny? Przecież to nie jest potrzebne do wyrzucania śmieci!

Takie dane są niezbędne dla celów identyfikacji właściciela danej nieruchomości na której powstają odpady komunalne oraz przynależności danej nieruchomości do gminy/sektora.
Datę podajemy w celu ustalenia terminu powstania obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór odpadów oraz zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki.

Załóżmy że zadeklaruję segregowanie śmieci a będę wyrzucał odpady niesegregowane, to jak ktoś jest w stanie stwierdzić, że rzeczywiście nie segreguję? Będą sprawdzać pojemniki w domu? W śmietnikach?

Kontrolującym będzie firma, która wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych i będzie obsługiwała dany teren (sektor/gminę). Kontroli będzie podlegał pojemnik na odpady usytuowany w punkcie gromadzenia odpadów (inaczej altanie śmietnikowej). W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów właściciel nieruchomości zostanie wezwany do ich posegregowania. W przypadku dalszego działania niezgodnego z deklaracją zostanie wydana decyzja zmieniająca stawkę opłaty przyjętą dla odpadów niesegregowanych.

Czy mogę do deklaracji zamiast numeru działki i innych danych z ksiąg, wpisać po prostu dane z GPS? Przecież to najdokładniejsza lokalizacja!

Dane z GPS nie są podstawą pozwalającą określić właściciela nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów prawa. Poza tym nie chodzi jedynie o lokalizację, ale o określenie statusu prawnego nieruchomości i właściciela.

Dlaczego, mimo założenia że będę segregować śmieci (gmina i zakład utylizacyjny ponosić będą dzięki temu niższe koszty zagospodarowania) będę płacić więcej, niż dotychczas? To nielogiczne! Z czego bierze się konieczność zmiany dotychczasowych stawek?

Niestety wszyscy musimy przygotować się na wyższe opłaty w stosunku do dotychczasowych. Jest to spowodowane przede wszystkim zmianą polityki odpadowej w Polsce, wymuszoną przez konieczność dopasowania naszych standardów do standardów UE. Już nie będziemy, jak do tej pory, deponować większości odpadów komunalnych na składowiskach odpadów (co było najtańszym wyjściem).
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wszystkie gminy w Polsce muszą osiągnąć założone poziomy odzysku i ograniczenia składowania odpadów podlegających biodegradacji, a żeby to zrealizować konieczna jest zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na „droższy”.

Od 01.07.2013 gmina stanie się właścicielem wszystkich odpadów. Dlaczego więc muszę wrzucać nieczystości do własnego pojemnika? Nie mogę wrzucać ich gdziekolwiek?

Właścicielem odpadów jest ich wytwórca, czyli każdy mieszkaniec Gdańska wytwarzający odpady, a nie gmina. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina otrzymuje tzw. władztwo nad odpadami, tzn. przejmuje obowiązek ich transportu do zagospodarowania.
Co do wyrzucania odpadów „gdziekolwiek” z pewnością Straż Miejska miałaby sporo do powiedzenia w tej kwestii.

Czy powierzchnię garażu w domku jednorodzinnym też mam wliczać do powierzchni, od której płacić będę za wywóz odpadów? Co z garażami/halami garażowymi pod blokami?

Opłatę należy wyliczyć w oparciu o powierzchnię mieszkalną lokalu, tymczasem garaż nią nie jest.

Jakie będą konsekwencje niezłożenia w terminie lub niezłożenia w ogóle deklaracji?

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Nie mam zamiaru wypełniać deklaracji. Obowiązuje ochrona danych osobowych. Najważniejsze przecież, że zadeklaruję, że będę segregować odpady. Poza tym – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie ma prawa pobierać od nikogo takich danych! Moim zdaniem, nie jest do tego upoważniony, bo takie dane może pobierać wyłącznie Urząd Skarbowy!

Wypełnienie i złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym każdego właściciela nieruchomości, a dane w niej zawarte będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzją Rady Miasta Gdańska deklaracje należy składać do GZDIZ.

Nie chcę tak płacić. Bardziej podoba mi się system gdyński, mam zamiar podpisać umowę z Gdynią.

Dla nieruchomości leżącej na terenie Gdańska stosowane jest miejscowe prawo obowiązujące na terenie tej gminy. Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gdańska obowiązuje prawo miejscowe gminy Gdańsk.

Czy będzie można pobierać druki deklaracji ze strony internetowej? Czy będzie można składać deklaracje przez Internet?

Tak, będzie możliwość pobrania druku deklaracji online, a osoby posiadających podpis certyfikowany będą mogły złożyć deklarację przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Szczegóły z tym związane dostępne będą na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl w maju 2013r. (po uprawomocnieniu uchwały w sprawie wzoru deklaracji).

Nie mam zamiaru nikomu za nic płacić. Sama będę wywozić śmieci do Zakładu Utylizacyjnego na Szadółkach.

Zgodnie z ustawą, jeżeli zamieszkuje Pani nieruchomość to jest Pani zobligowana do złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty za odbiór odpadów. Równocześnie nie może Pani dowieźć własnym staraniem odpadów do ZUT.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie ma prawa żądać składania przez mieszkańców jakichkolwiek deklaracji.

Decyzją Rady Miasta Gdańska deklaracje należy składać do GZDIZ.

Mieszkańcy będą składać deklaracje, a co ze sklepami, restauracjami i firmami? Jak one będą się rozliczać za odpady?

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości leżących na terenie Gdańska, zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych takich jak sklepy, firmy itp.
Firmy będą rozliczane zgodnie z zadeklarowaną ilością pojemników, sposobem zbierania odpadów (segregowanie/niesegregowanie) i częstotliwością ich odbierania.

Polskie prawo zabrania pobierania opłat, jeśli złoży się zgłoszenie o tym, że czasowo nie będzie się przebywać w lokalu (np. z powodu wyjazdu za granicę) Co w takiej sytuacji?

W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku czasowego niezamieszkiwania lub ponownego zamieszkania należy każdorazowo składać nowe deklaracje.

Tam, gdzie mieszkam nie ma podziału na mokre i suche, są tylko kontenery na makulaturę, szkło i plastik - dla mnie to też segregacja. A tam gdzie jest segregacja na mokre i suche to nie zawsze są na to kontenery. Co zrobić?

Zgodnie z wymogami nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r. na terenie Miasta Gdańska funkcjonował będzie system segregacji odpadów na dwie frakcje: mokrą i suchą. Zgodnie ze złożoną deklaracją każda nieruchomość będzie wyposażona w odpowiednią ilość pojemników. Ponadto wszyscy mieszkańcy mający dostęp do punktów selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło i plastik) powinni z nich korzystać.

Mam w domu dwa koty. Nie wiem do którego pojemnika mam wyrzucać ich odchody.

W przypadku zwierząt domowych takich jak koty, króliki, itp. ich odchody wyrzucamy do WC.
Dodatkowo, do WC można wrzucać "żwirek ekologiczny" czyli brykiety z wiórów drewnianych oraz niektóre rodzaje żwirków silikonowych (na opakowaniu powinno znajdować się oznaczenie informujące o tym fakcie). Pozostałe rodzaje żwirków wyrzucamy do pojemnika na odpady suche.

Obowiązuje ZAKAZ ustawiania pojemników na odpady w pasach drogowych, w szczególności na ciągach pieszych - bez zgody zarządcy drogi.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!