trudne pytania :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

trudne pytania

 

Pytania ogólne dotyczące gospodarki odpadami:

Dostałem inny pojemnik niż deklarowałem? Co mam zrobić?

Sygnał taki należy zgłosić do BOK Wydziału Gospodarki Komunalnej lub na email bok@czystemiasto.gdansk.pl. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie. 

Czy muszę segregować odpady?

Tak, jest ustawowy obowiązek segregacji.

Wszyscy w klatce segregują, a jedna osoba nie. Co robić?

W takiej sytuacji dana wspólnota może zostać obciążąna wyższymi opłatami za odbiór odpadów. Wyjściem z sytuacji może być uświadomienie takiej osoby o konsekwencjach jej postępowania.

Jak często odbierane są odpady?

Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów jest dostępny na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl Można tam sprawdzić, jaki rodzaj odpadów i w jakim dniu zostanie odebrany z konkretnego miejsca w tym także odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, zielone, itp.

Zbieram w domu odpady do worka. Czy mogę tak robić?

Bio, szkło, papier - NIE. Odpady powinny zostać wrzucone luzem do odpowiedniego pojemnika a sam worek do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne. Odpady bio można wrzucać jedynie w workach kompostowalnych.

Resztkowe, tworzywa sztuczne  -  TAK. Zakład Utylizacyjny tą grupę odpadów poddaje dalszej obróbce dlatego w procesie technologicznym przechodzą przez rozrywarkę do worków. W związku z tym można zbierać w domu odpady w workach, które należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Czy zamiast pojemnika przed domem, mogę wystawiać worki o tej samej pojemności?

Obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości wielolokalowych są pojemniki na wszystkie frakcje, natomiast dla zabudowy jednorodzinnej obowiązkowe są pojemniki na frakcję BIO i resztkowe oraz worki dla frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.

W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości bioodpadów i odpadów zielonych (np. trawa, liście) dopuszcza się stosowanie worków kompostowalnych oraz innych worków na odpady resztkowe, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne o pojemności od 80 l do 120 l. Kolorystyka stosowanych worków powinna być zgodna z kolorystyką stosowanych pojemników.

Nie mam gdzie postawić pojemników na odpady. Jak to rozwiązać?

W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, właściciele kilku nieruchomości mogą się porozumieć i wyznaczyć jeden, wspólny punkt gromadzenia odpadów. Mogą również zgłosić się do Gminy, w celu zawarcia umowy na wydzierżawienie terenu pod punkt gromadzenia odpadów.

Jak i gdzie przygotować miejsce na postawienie pojemników na odpady?

W miejscach będących w dyspozycji właściciela nieruchomości np:

  1. w pomieszczeniach w przyziemiu budynku
  2. na utwardzonym i odpowiednio przygotowanym placu na zewnątrz budynku
  3. w zbudowanych podziemnych zbiornikach na odpady

Czy w związku ze zwiększeniem wydatków mogę liczyć na ulgi, lub pomoc finansową miasta?

Osoby o niskich dochodach mogą składać w Gdańskim Centrum Świadczeń wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. O dodatek ten ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym.

Podnajmuję lokal użytkowy w bloku mieszkalnym od wspólnoty mieszkaniowej. Do tej pory wyrzucałem odpady do wspólnych pojemników (tam, gdzie pozostali mieszkańcy). Czy muszę złożyć osobną deklarację? I jak wygląda sprawa z pojemnikami?

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, czyli w tym przypadku zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawicielem formalno-prawnym wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd wspólnoty, który w imieniu wszystkich mieszkańców i najemców składa deklarację.

Po co mam wpisywać do deklaracji te wszystkie skomplikowane dane, które i tak urzędy mają w swoich bazach - w wydziale podatków od nieruchomości mają numery działek, powierzchnie mieszkania czy domu. W ewidencji ludności mają mój numeru PESEL. Dlaczego mam wykonywać pracę za urzędników?

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wszystkich właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne, a dane wyszczególnione w deklaracji do wypełnienia są niezbędne dla celów związanych z identyfikacją nieruchomości i jej właściciela oraz rozliczeniem opłaty.

Po co, poza oczywistymi danymi osobistymi, jak data urodzenia, PESEL lub NIP, miejsce zamieszkania, trzeba podawać datę od kiedy się zamieszkuje w danej nieruchomości, numer jej Księgi Wieczystej, numer działki oraz obręb ewidencyjny? Przecież to nie jest potrzebne do wyrzucania śmieci!

Takie dane są niezbędne dla celów identyfikacji właściciela danej nieruchomości na której powstają odpady komunalne oraz przynależności danej nieruchomości do gminy/sektora.
Datę podajemy w celu ustalenia terminu powstania obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór odpadów oraz zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki.

Załóżmy, że zgodnie z deklaracją segreguję odpady, a będę wyrzucał odpady niesegregowane, to jak ktoś jest w stanie stwierdzić, że rzeczywiście nie segreguję?

Kontrolującym jest firma, która odpowiada za odbiór odpadów komunalnych w danym sektorze. Kontroli będzie podlegał pojemnik na odpady usytuowany w punkcie gromadzenia odpadów (inaczej altanie śmietnikowej). W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów właściciel nieruchomości zostanie wezwany do ich posegregowania (otrzyma tzw. „czerwonąkartkę”). W przypadku dalszego działania niezgodnego z deklaracją zostanie wydana decyzja zmieniająca stawkę opłaty.

Czy mogę do deklaracji zamiast numeru działki i innych danych z ksiąg, wpisać po prostu dane z GPS? Przecież to najdokładniejsza lokalizacja!

Dane z GPS nie są podstawą pozwalającą określić właściciela nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów prawa. Poza tym nie chodzi jedynie o lokalizację, ale o określenie statusu prawnego nieruchomości i właściciela.

Dlaczego, mimo założenia że segreguję śmieci na 5 frakcji (Gmina i zakład utylizacyjny ponosić będą dzięki temu niższe koszty zagospodarowania) nie mogę płaćić mniej niż dotychczas?

Rygorystyczne przepisy z roku na rok podnoszą w Polsce wymagania dot. gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Aby je wypełnić konieczne są kolejne inwestycje, reorganizacje, rozbudowa systemu odbioru odpadów itd. Te działania generują kolejne koszty, które przekładają się na opłatę dla mieszkańców. Selektywne zbieranie odpadów jest droższe chociażby dlatego, że po tą samą ilość odpadów przyjeżdża klika transportów. Częściowo rekompensuje te koszty dochód ze sprzedaży tych surowców do recyklingu.

Czy powierzchnię garażu w domku jednorodzinnym też mam wliczać do powierzchni, od której płacić będę za wywóz odpadów? Co z garażami/halami garażowymi pod blokami?

Opłatę należy wyliczyć w oparciu o powierzchnię mieszkalną lokalu, tymczasem garaż nią nie jest.

Jakie będą konsekwencje niezłożenia w terminie lub niezłożenia w ogóle deklaracji?

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Nie mam zamiaru wypełniać deklaracji. Obowiązuje ochrona danych osobowych. Najważniejsze przecież, że zadeklaruję, że będę segregować odpady. Poza tym – Wydział Gospodarki Komunalnej nie ma prawa pobierać od nikogo takich danych! Moim zdaniem, nie jest do tego upoważniony, bo takie dane może pobierać wyłącznie Urząd Skarbowy!

Wypełnienie i złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym każdego właściciela nieruchomości, a dane w niej zawarte będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzją Rady Miasta Gdańska deklaracje należy składać do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Czy będzie można pobierać druki deklaracji ze strony internetowej? Czy będzie można składać deklaracje przez Internet?

Tak, jest możliwość pobrania druku deklaracji online, a osoby posiadające podpis certyfikowany mogą złożyć deklarację przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Szczegóły z tym związane dostępne są na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl.

Nie mam zamiaru nikomu za nic płacić. Sama będę wywozić śmieci do Zakładu Utylizacyjnego na Szadółkach.

Zgodnie z ustawą, jeżeli zamieszkuje Pani nieruchomość to jest Pani zobligowana do złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty za odbiór odpadów. Równocześnie nie może Pani dowieźć własnym staraniem odpadów do ZUT, ponieważ zakład zgodnie z przepisami nie może odbierać odpadów bytowych od osób indywidualnych.

Polskie prawo zabrania pobierania opłat, jeśli złoży się zgłoszenie o tym, że czasowo nie będzie się przebywać w lokalu (np. z powodu wyjazdu za granicę) Co w takiej sytuacji?

W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku czasowego niezamieszkiwania lub ponownego zamieszkania należy każdorazowo składać nowe deklaracje.

Mam w domu dwa koty. Nie wiem do którego pojemnika mam wyrzucać ich odchody.

Odchody zwierząt domowych i materiały nimi zanieczyszczone, w tym żwirek dla kotów czy ściółkę dla gryzoni, należy wrzucać do pojemnika na odpady resztkowe.

Obowiązuje ZAKAZ ustawiania pojemników na odpady w pasach drogowych, w szczególności na ciągach pieszych - bez zgody zarządcy drogi.

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!