deklaracja dostępności :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Czyste Miasto Gdańsk

Urząd Miejski w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Czyste Miasto Gdańsk.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Pułka.
 • E-mail: michal.pulka@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 587666996

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Partyzantów 36

W siedzibie przy ul. Partyzantów 36 mieszczą się referaty Wydziału Gospodarki Komunalnej: odpowiedzialne za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 36 można dojechać liniami tramwajowymi numer 5, 6, 9, 12 – przystanek Klonowa. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania informacje na stronie: https://gzdiz.gda.pl

 Opis ogólny budynku przy ul. Partyzantów 36

Przed wejściem od strony parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy Partyzantów 36 znajduje się w kompleksie budynków zajmowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w budynku D na parterze i I piętrze. Budynek posiada dwa wejścia z poziomu terenu. Jedno wejście za pomocą  pochylni bezpośrednio na Salę Obsługi Mieszkańców, drzwi nierozsuwane. Drugie wejście - drzwi rozsuwane. W budynku znajduje się winda, oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania informacje na stronie: https://gzdiz.gda.pl

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Gdańsku udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wszelkiej pomocy w kontakcie z Urzędem Miejskim w Gdańsku udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą smsów na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Miejski w Gdańsku prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększania ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością zgodnie, uwzględniając w tym zakresie m.in. rekomendacje Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania.

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!